Eestikeelsete taimenimede andmebaas
Index of Estonian Plant Names


  • Eestikeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | Õ | Ä | Ö | Ü ]

  • Ladinakeelsete nimede alusel järjestatud nimekiri
    [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

  • Otsing andmebaasist

    Keel: eesti ladina
Andmed viimati uuendatud: 27.11.2023 

Eestikeelsete taimenimede andmebaas | Abi otsingu kasutamisel | Taimenimetuste õigekiri | Taimenimede komisjon internetis | Taimenimedest trükisõnas

Taimenimetuste õigekiri

Esikohal olev eestikeelne nimetus on eelistermin, sulgudes olevad on erinevad sünonüümid: kas vananenud nimed või alternatiivsed käsitlused.

Rühmade puhul tähistab võrdusmärk võrdseid nimesid.

Komisjon ei pea vajalikuks normeerida omadussõnade lühikesi ja pikki vorme. Seega on kasutajal vabadus kasutada taimede liiginimedes nii vorme "-õiene" kui ka "-õieline" (õiged on näiteks nii suureõieline kui ka suureõiene), "-hambaline" ja -"hambane", "-ogaline" ja "-ogane", "-viljaline ja -viljane" jne.

Eestikeelsed taimenimed kirjutatakse väikese algustähega, välja arvatud isikunimedest tuletatud liigiepiteedid. Perekondade ja kõrgemate taksonoomiliste üksuste eestikeelsed nimetused kirjutatakse alati väikese tähega (näiteks tšiili keerispea, Russowi sõrmkäpp, harilik puškiinia, malpiigialaadsed). Botaanikas järgitakse tava kirjutada kohanimetäiendid väikese tähega ja häälduspäraselt (amuuri korgipuu, arisoona mänd, keskaasia pirnipuu). Algustäheortograafiast vaata ka: https://eki.ee/teatmik/algustaheortograafia/

Liitsõnalised perekonnanimed kirjutatakse alati kokku. Siin tuleb aga olla tähelepanelik, sest liigiepiteet võib olla perekonnaga kokku kirjutatud või mitte:
paelhirss (Digitaria) – perekond paelhirss
suur hirss (Panicum maximum) – liik perekonnast hirss (Panicum)
nõiahirss (Panicum barbipulvinatum) – teine liik hirsi perekonnast.

Vanade ja laialt levinud taimenimetuste seas leidub erandeid, mille puhul perekonna nimi liiginimes ei sisaldu – näiteks kuulub päideroog (Phalaris arundinacea) perekonda paelrohi (Phalaris). Kahtluse korral tuleks teha otsing (lad. k.) perekonna järgi ning saadud eestikeelseid vasteid võrrelda. Kokku- ja lahkukirjutamisest üldisemalt: http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=8

Andmebaas annab ladinakeelsed nimetused tehnilistel põhjustel läbivas püstkirjas, kuid korrektne on kasutada kaldkirja (välja arvatud autorinimed + taksoni taset näitavad lühendid, näit. subsp., var., f.). Perekonna ja kõrgemate taksonoomiliste üksuste nimed kirjutatakse alati suure, liigiepiteedid väikese algustähega: Calochortus venustus Douglas ex Benth. Kui ladinakeelne nimetus dubleerib eestikeelset, siis asetatakse ta sulgudesse: kaunis preerialatern (Calochortus venustus Douglas ex Benth). Taksonoomilist täpsust mitte nõudvates tekstides võib autorinimed ära jätta, kuid enne on mõistlik veenduda, et see ei tekita mitmeti mõistmise võimalust.

Monotüüpsete (vaid ühtainukest liiki sisaldavate) perekondade puhul me reeglina eestikeelses nimes liigile epiteeti ei lisa, mistõttu liigi ja perekonna nimed kattuvad. Näide: perekond Stratiotes L.: vesikarikas; liik Stratiotes aloides L.: vesikarikas.

Sordinimed kirjutatakse ülakomade vahel ja püstkirjas, näiteks kartul 'Jõgeva kollane'.

Sordirühmade nimed kirjutatakse püstkirjas ning nad pole ülakomade vahel. Sõna "sordirühm" asendatakse sõnaga "rühm" (mille ingliskeelne vaste on Group). Konkreetse sordinime olemasolul kirjutatakse rühma nimi sordinime ette ümarsulgudesse. Kui sordirühma nimi lõpeb täishäälikuga, siis kirjutatakse sõna "rühm" temast lahku, kui aga sordirühma nimi lõpeb kaashäälikuga, siis sidekriipsuga kokku. Näiteid:
Fagus sylvatica L. Atropurpurea rühm
Fagus sylvatica L. (Atropurpurea rühm) ’Purpurea Pendula’
Geranium (Cinereum-rühm) 'Ballerina'

Kas rühma ees seisev takson liitub rühma nimega nimetavas või omastavas käändes?
Juhtudel, kus sõnatüves tähed käänamisel muutuvad (tulp - tulbi, raunjalg - raunjala), mis nimetavalist otsingut segavad (omastavalised nimed jääksid otsingu tulemustest välja), kirjutatakse rühma ees seisev nimi nimetavas käändes ja komaga. Sama kehtib ka eestikeelsete perekonnanimede kirjutamisel alamliikide, teisendite ja vormide puhul. Kui sõnatüves tähed käänamisel ei muutu, kirjutatakse rühma ees seisva perekonna nimi omastavas käändes. Näited mõlema juhu kohta:
1) keel-raunjalg, Marginatum rühm (mitte keel-raunjala Marginatum-rühm), Leichtlini preeriaküünal, sinine alamliik
2) roniroosi rühm ja väikese lisakrooniga nartsissi rühm.